Haber:tekirdagyenihaber

Tekirdağ valiliğnden yapılan yazılı açıklamada;

Amaç

MADDE 1 – Bu Talimat, Tekirdağ Mülki Sınırları içerisinde hava sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA veya DRONE) operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla,Türk Sivil Havacılık Kanunu ve İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Kapsam
Bu Talimat Tekirdağ Mülki Sınırları içerisinde hava sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA veya DRONE) operasyonlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 2 – Aşağıdaki İHA ve sistemleri bu Talimatın kapsamı dışındadır:

Devlet insansız havaaraçları,
Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA vesistemleri,
Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, ç) Azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan daha az olanİHA’lar.

Hukuki Dayanak
MADDE 3 –

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun
2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21. Maddesi
5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi
01.2016 tarih ve 29588 Sayılı Resmi gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Amatör Havacılık faaliyetleri Yönetmeliğinin 14. Maddesi
07.2019 değişiklik tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA)

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 –

Bu Talimatta geçentanımlardan:
Mülki Amirlik: Tekirdağ Valiliği ve 11. ilçe Kaymakamlıklarını,
Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
Ayrılmış hava sahası: İHA operasyonu için NOTAM ile yayımlanansahayı,
Devlet insansız hava aracı: Devletin askerlik, güvenlik, afet ve acil durumlarda arama kurtarma, istihbarat, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçlarını,

İHA işleticisi: İHA veya İHA sistemlerinin sahibi gerçek veya tüzelkişiyi,
İHA pilotu: İşletici tarafından uçuşun idaresinden sorumlu olmak üzere tayin edilmiş, uçuş süresince İHA’nın her türlü harekâtında uçuş kontrollerini çalıştıran veya otonom operasyonunu planlayan ve takip eden kişiyi,
İnsansızhavaaracı(İHA):İHAS’ınbirbileşeniolarakişletilen,aerodinamikkuvvetler aracılığıyla sürekli uçuş yapma yeteneğinde olan, üzerinde pilot bulunmaksızın uzaktan İHA pilotu tarafından kontrol edilerek veya otonom operasyonu İHA pilotu tarafından planlanarak uçurulan ya da havada kalabilen havaaracını,
İznetabibölge:Serbestbölge(yeşil),özeliznetabibölge(kırmızı)veuçuşayasak bölgedışındakalan,ilgilikurum/kuruluşlarlayapılacakkoordinasyonneticesindeolumlugörüş alınması halinde NOTAM yayını ile uçuş gerçekleştirilebileceksahaları,
NOTAM: Uçuş harekâtı ile ilgili görevlileri, herhangi bir havacılık hizmetine, kolaylığına, yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına ya da bunlardaki herhangi bir değişikliğeilişkinbilgilerdenzamanındahaberdaretmekamacıylaözelbirformattahazırlanmış havacılara uyarıyayınını,
Özel İzne Tabi Bölge(kırmızı): İlgili kurumlar tarafından tanımlanan ve uçuş yapılması özel izne tabi olan bölgeler,
Serbest bölge (yeşil): İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından olumlu görüş alınan ve tekrar ilgili kurumlarla koordine gerektirmeyen, İHA kullanıcısı/pilotu tarafından sistem üzerinden yapılacak başvuru ile uygunluğu teyit ettirilen 400 feet (AGL) altını kapsayan sahaları,
Uçuşa yasak bölge: İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından uçuşa yasaklanan ve uçuş izni talep edilemeyensahaları,
İfade eder.

Sınıflandırma

MADDE 5 – Azami kalkış ağırlıkları referans alınarak İHA’lar4 ayrı sınıfa ayrılır:

İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olanİHA’lar,
İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olanİHA’lar,
İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’lar
İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olanİHA’lar

Sorumluluk ve Sigorta

MADDE 6 –

Tüm İHA ve sistemlerinin işleticileri/sahipleri üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan sorumludur.
25 kg üstü İHA ile ağırlığına bakılmaksızın ticari faaliyet gerçekleştiren İHA için, 15/11/2005 tarihli ve 25994 sayılı Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliğine göre sigorta yaptırılır ve sigortasız uçuşyapılmaz.
Sigorta belgeleri, tescil ve uçuşa elverişlilik müracaatları esnasında Sivil Havacılık GenelMüdürlüğüne sunulur.

(İHA veya DRONE) Sigortası için 7/24 Bilgi:TIKLAUçuş izni gereklilikleri

MADDE 7

İHA0 ve İHA1 sınıfı İHA’ lariçin;

Tekirdağ ili sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının (SHT-ÎHA) ilgili hükümleri dairesinde kayıt ve tescilinin yapılması zorunludur.
Ticari faaliyetler dışında sportif ve amatör amaçla gerçekleştirilecek uçuşlarda, bu Talimatta belirtilen kurallara uyulmak kaydı ile, serbest (yeşil) bölgelerde Genel Müdürlükten uçuşizniKayıtsistemitarafındanotomatikverilir.Busınıflariçinmahallinenbüyükmülkiidare amiri tarafından yasaklanan yer ve zamanlarda uçuş yapmakyasaktır
Özel izne tabi (kırmızı) bölgelerde yapılacak her türlü uçuşlarda ise 10 iş günü öncesinden gerekçesi ile birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan İHA Uçuş İzni Talep Formu ile başvuruyapılır.
İzne tabi bölgelerde, yapılacak her türlü uçuşlarda ise 5 iş günü öncesinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan resmi internet sayfası üzerinden başvuruyapılır.
İHA ile uçuşların gerçekleştirilebilmesi amacıyla tesis edilen Serbest (yeşil) bölgeler ile Uçuşa Yasak BölgelerTekirdağ Valiliği İnternet Sitesinde Yayınlanmıştır. Söz konusu sahalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş İzin Modülünde görülmektedir.
İzne tabi bölgelerde 400 feet üzerinde yapılacak her türlü uçuşta en az 10 iş günü öncesinden gerekçesi ile birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan İHA Uçuş İzni Talep Formu ile başvuruyapılır.
500 gr altı İHA’lar için hava aracı ve pilot kayıt zorunluluğu olmamakla birlikte, yapılacak ticari uçuşların uçuş emniyeti ile canvemalgüvenliğineetkisineilişkindeğerlendirmelerinyapılabilmesiteminenİHAuçuşunun gerçekleştirileceği sahanın ilgili kurumlarla koordinasyonun yapılabilmesi için 10 iş günü öncesinden Genel Müdürlüğe İHA Uçuş İzni Talep Formu ile başvuru yapılır. 500 gr altı İHA’ larla sportif ve amatör amaçlı gerçekleştirilecek uçuşlar için serbest bölgeler (yeşil) kullanılmalıdır.
Özel izne tabi bölgeler

MADDE 8 –
Özel izne tabi (kırmızı) bölge olarak tanımlanan ve aşağıda yer alan sahalarda risk analizi yapılmadan ve Genel Müdürlükten izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılmasıyasaktır:
İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 5 NM (9 km) mesafeden daha yakınsahada,
İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplısahada,
400 ft(120 m.) üzerinde yapılacakuçuşlarda,
Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar”da,
Askeribinalarvetesisler,cezaevi,akaryakıtdepolarıveistasyonları,silah/fişekfabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıklarınçevresinde;
NOTAM ile ilan edilen sahalarda,
Arama, kurtarma ve afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda, Genel Müdürlük ile gerekli koordinasyonun sağlanması kaydıyla istisnai olarak Uçuş İzni Genel Müdürlükten verilebilir.

Güvenlik

MADDE 9

İHA işleticisi ve pilotu, İHA’nın terör saldırılarında veya kamunun güvenliğinitehlikeyedüşürecekherhangibiryasadışıeylemdekullanılmasınıönlemekamacıyla İHA sisteminin ve aracının dışarıdan müdahalelere karşı güvenliğini sağlamaklayükümlüdür.
İHA sahibi ve pilotu Genel Müdürlük Tarafından düzenlenen güvenlik taahhütnamesindeki tedbirlerialmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Genel Müdürlüğe taahhüttebulunur.
İHA operasyonlarının uygunluğu Genel Müdürlük ve/veya mahallin en büyük mülki idare amiri tarafındandenetlenebilir.
İHA kullanıcıları ve pilotları sistem üzerinden verilen uçuş izinlerinin iptali/güncellenmesi ihtimaline karşı söz konusu izinlere ilişkin sistem tarafından gönderilecek bildirimleri takip etmekten ve bu bildirimlere uymaktansorumludur.

Uçuş şartları ve alan gereklilikleri ile yasaklar.
MADDE 10

(1) İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’lar ile serbest (yeşil) bölgelerde gerçekleştirilecek uçuşlarda mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından yasaklanmayan yer ve zamanlarda uçulması durumunda;

Sadece görerek meteorolojik koşulların sağlandığı durumlarda,gündoğumu-günbatımı saatleri arasında ve en az 2 km görüşe açık havalarda uçuşgerçekleştirilebilir,
İHA, yatayda 500 metreyi geçmeyecek şekilde pilotun görüş alanındaolmalıdır,
Yerden (AGL) 400 feet (120 metre) yüksekliğin üzerine çıkılmamalıdır,
İnsan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçuşgerçekleştirilmelidir.

İHA uçuşları için havaalanı, heliport ya da hava parkı gerekliliği yoktur. Bununla birlikte, İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’ lar için sportif/amatör ve bireysel amaçlı uçuşlarda serbest (yeşil) bölgeler dışında uçuşyapılamaz.
Cumhurbaşkanımızın İlimizde yapacağı miting, gezi, inceleme ve ziyaretler ile ilgili İlimizde bulunduğu süre içerisinde Tekirdağ Mülki Amirlik sınırları içerisinde bölge ve İHA sınıfı gözetmeksizin uçuş yapılamaz.
İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’ lar ile Önemli Günlerde, Milli Bayramlarda ve kortejlerinde kortej güzergâhı ve etkinliğin yapıldığı yer merkez olmak üzere 200 m yarıçaplısahada, etkinlik günü uçuş yapılamaz.
İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’ lar ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kapsamında düzenlenen Açık yer Toplantıları ile Yürüyüşlerinin yapıldığı güzergâh ve alanlarda etkinliğin yapıldığı yer merkez olmak üzere 200 m yarıçaplısahada, etkinlik günü uçuş yapılamaz.
İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’ lar ile ilimiz mülki amirliği sınırlarında açık alanlarda düzenlenecek her türlü konser, fuar, festival vb. adlar altındaki etkinlikler ile halk pazarlarının kurulduğu alanlarda etkinliğin yapıldığı yer merkez olmak üzere 200 m yarıçaplısahada, etkinlik günü uçuş yapılamaz.

Ceza Hükümleri
MADDE 11

Genel Müdürlükten izin almayı gerektiren operasyonlar için izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon gerçekleştirilmesi hallerinde ilgili şahıs ve işletmeye 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanun 5 inci kısımda (143 ve 144. Madde) yer alan ceza hükümleri ile 29.01.2013 tarih ve 28543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından verilecek İdari para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) te belirtilen idari Para cezaları uygulanır.
Belirlenen Alanlardışında İnsansız Hava Aracı uçuranlara Uygulanacak idari Para Cezaları Mahallin Mülki İdare Amirince, diğer idari para cezaları ise Sivil Havacılık genel Müdürlüğü tarafından uygulanır
İHA sahibi ve pilotu özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti konusuna özen gösterir. Aksi halde 26/09/2014 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili Maddeleri kapsamındaki hükümler uygulanır
Yasaklara uyulmadığının tespiti halinde ilgili kolluk kuvveti tarafından uçuş engellenerek durumun tutanağa bağlanıp, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirilecek, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre de yasal işlem yapılması sağlanacak, yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde5442 sayılı İl İdare Kanununun 11/C, 32 (Ç) ve 66. madde hükümleri gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Yürürlük:

MADDE 12-

Bu karar 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13-

Bu Talimat hükümlerinin uygulanmasının temin ve takibi, Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer resmi kurumlar tarafından yapılacaktır.

Aziz YILDIRIM

Vali